Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Drawnie

§ 1
Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie określa organizację wewnętrzną Ośrodka, zakres zadań na poszczególnych stanowiskach pracy oraz zasady funkcjonowania.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie jest mowa o:
- Ośrodku – należy przez to rozumieć Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Drawnie,
- Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie,
- Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Drawnie,
- Pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawnie

§ 3

Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko. Pracownicy są traktowani równo w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony albo w pełnym lub nie pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 4
Struktura Wewnętrzna


W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy i komórki organizacyjne:
1. Kierownik.
2. Dział finansowo-księgowy (oznaczenie „Księgowość”);
• Główna księgowa
• Starsza księgowa
• Inspektor d.s. kadr, płac-kasjer
3. Dział pomocy środowiskowej, świadczeń i usług („Pra. Socj.”, AA);
• Pracownicy socjalni („Pr.socj.”)
• Opiekunki środowiskowe
• Starszy opiekun - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
4. Dział świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego oraz dodatków: mieszkaniowego i energetycznego;
• Inspektor d.s. świadczeń rodzinnych („Ś.R.”)
• Inspektor d.s. świadczeń wychowawczych („Ś.W.”)
• Inspektor d.s. funduszu alimentacyjnego i uzależnień
(„F.A.”, „Kom.Alkoholowa”)
• Inspektor d.s. dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego
(„ D.M.” „D.E.”).
5. Dział wsparcia rodziny;
• Asystent rodziny („asystent rodziny”).
• Wychowawca w placówce wsparcia dziennego ( „PWD”)
• Placówka Wsparcia Dziennego
6. Zespół interdyscyplinarny (oznaczenie „Przewodniczący zespołu”).
7. Inspektor Ochrony Danych (IOD).

§ 5
Kierunkowe działania Ośrodka.

1. Ośrodek funkcjonuje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału uprawnień i obowiązków oraz indywidualnej odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zadań.
2. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady Miejskiej w
Drawnie, Statutu, zarządzeń Burmistrza oraz zarządzeń Kierownika.
3. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Drawno nieposiadającą osobowości prawnej powołaną do realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
4. Ośrodek może realizować również inne zadania w zakresie udzielonych pełnomocnictw.
5. Ośrodek może realizować inne zadania wynikające z programów, porozumień, projektów UE oraz rozwijać nowe formy pomocy społecznej.
6. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest świadczenie wszechstronnej pomocy społecznej osobom i rodzinom w celu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości, środki i uprawnienia.
7. Celem działalności Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych mieszkańców, przeciwdziałanie powstawaniu i rozwijaniu się procesów marginalizacji
społecznej oraz w miarę możliwości doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
8. Nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Drawna a w zakresie zadań zleconych Wojewoda Zachodniopomorski.

§ 6

1. Siedziba Ośrodka znajduje się w Drawnie, ul. Kościuszki 9.
2. Obszarem działania Ośrodka jest Miasto i Gmina Drawno.
3. Ośrodek jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
4. Prawa i obowiązki pracowników ośrodka regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy i ustawy o pomocy społecznej.
5. Ośrodek funkcjonuje zgodnie z zasadami zawartymi w:
1) przepisach o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych,
2) ustawie o finansach publicznych i rachunkowości,
3) przepisach prawa pracy,
4) zarządzeniach wewnętrznych,
5) kodeksie postępowania administracyjnego,
6) instrukcji kancelaryjnej,
7) niniejszym regulaminie,
8) innych przepisach szczególnych, jeśli tak stanowią.
6. Szczegółowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania Ośrodka reguluje Kierownik w zarządzeniach wewnętrznych.
7. Ośrodek działa w oparciu o następujące zasady:
1) praworządności,
2) służebności wobec społeczności lokalnej,
3) jednoosobowego kierownictwa,
4) planowania pracy, kontroli wewnętrznej,
5) podziału zadań między poszczególne stanowiska pracy,
6) wzajemnego współdziałania.

§7
Ogólne zasady działalności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Ośrodka.

1. W Ośrodku obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa, zgodnie z którą każdy pracownik podlega bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka, od którego otrzymuje polecenia służbowe i przed którym jest odpowiedzialny za wykonanie powierzonego mu zadania.
2. Wszyscy pracownicy Ośrodka zobowiązani są do współpracy i współdziałania w celu sprawnej realizacji zadań Ośrodka.
3. W czasie nieobecności Kierownika pracą Ośrodka kieruje upoważniony przez Burmistrza pracownik.
4. W czasie nieobecności Kierownika decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, przyznawanych przez Ośrodek wydaje i podpisuje pracownik Ośrodka upoważniony przez Burmistrza.
5. W razie nieobecności jednego z pracowników socjalnych - zastępstwo obejmuje obecny w pracy pracownik socjalny, który przejmuje na czas nieobecności pracownika zakres jego obowiązków oraz jego rejon w terenie.

§8

1. Ośrodek przy realizacji zadań gromadzi, przetwarza i przechowuje dane osobowe osób i rodzin w granicach określonych przepisami prawa.
2. Ośrodek zapewnia ochronę zbiorów danych osobowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 9
Kierownik

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik przy pomocy Głównego Księgowego i reprezentuje go na zewnątrz na podstawie udzielonych przez Burmistrza Drawna upoważnień i pełnomocnictw.
2. Kierownik podlega służbowo Burmistrzowi Drawna.
3. Kierownik Ośrodka jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Ośrodka i wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
4. Kierownik składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w tym zakresie.
5. Kierownik odpowiada, za realizację powierzonych zadań, organizację i skuteczność pracy Ośrodka oraz wykonywanie zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady Miejskiej w zakresie dotyczącym prowadzonych spraw.

§ 10

Do podstawowych obowiązków i uprawnień Kierownika Ośrodka należy kierowanie realizacją zadań Ośrodka w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:
1) koordynacja i nadzór na pracą pracowników Ośrodka,
2) wydawanie z upoważnienia Burmistrza decyzji administracyjnych w sprawach pomocy społecznej i innych powierzonych zadań,
3) wydawanie przepisów wewnętrznych w sprawach organizacji i funkcjonowania Ośrodka.
4) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5) zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy i przestrzegania dyscypliny pracy przez podległych pracowników,
6) dokonywanie okresowych ocen pracowników,
7) właściwa realizacja polityki kadrowej, szkoleniowej i socjalno - bytowej,
8) kształtowanie polityki płacowej w oparciu o obowiązujące przepisy,
9)kształtowanie polityki finansowej w oparciu o zasady gospodarki finansowej obowiązującej jednostki budżetowe,
10) określenie zakresu obowiązków i uprawnień na stanowiskach pracy,
11) gospodarowanie mieniem Ośrodka,
12) opracowanie planów finansowych i właściwe gospodarowanie finansami Ośrodka.

§ 11

1. Kierownik współdziała z Radą Miejską i Burmistrzem w celu efektywnego wykonywania
zadań określonych w szczególności poprzez:
1) przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie dotyczącym działalności i funkcjonowania Ośrodka,
2) rozeznanie i sporządzanie wykazu potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych oraz innych,
3) informowanie Burmistrza o zagrożeniach z problemami społecznymi występującymi w Gminie,
4) opracowywanie rozwiązań dotyczących zaspokajania potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
5) opiniowanie wniosków i umów z zakresu pomocy społecznej zleconych przez Burmistrza,
6) Kierownik wspólnie z Głównym Księgowym opracowuje projekt budżetu, przygotowuje strategie działania oraz sposób realizacji.

§ 12
Dział finansowo-księgowy.

1.Główna księgowa.
Do zadań Głównego Księgowego należą sprawy z zakresu kompleksowego planowania budżetu w zakresie finansowym i rzeczowym Ośrodka, sporządzaniu, analizowaniu, ocenie
sprawozdawczości budżetowej oraz kontroli realizacji budżetu, obsługi finansowo – księgowej i gospodarczej, a w szczególności:
1) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
2) organizowanie sporządzanie dokumentacji, jej obiegu, archiwizowania i kontroli w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochrony mienia będącego w posiadaniu jednostki,
3) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie informacji ekonomicznych,
4) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
5) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości; prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:
• wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki,
• zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez
jednostkę, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia rozliczeń spornych oraz spłat zobowiązań,
6) analiza środków przydzielonych z budżetu.
7) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika
jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,
8) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz,
9) koordynacja prac w zakresie opracowywania budżetu jednostki, szczegółowego układu wykonawczego, koordynacja prac planistycznych,
10) wykonywanie funkcji dysponenta środków budżetu, sporządzanie wymaganych sprawozdań z wykonania budżetu, środków pozabudżetowych,
11) obsługa finansowo - księgowa w zakresie budżetu i środków pozabudżetowych,
12) opiniowanie projektów aktów prawnych Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz decyzji rodzących skutki finansowe,
13) gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi oraz współpraca i współdziałanie w tym zakresie z pozostałymi stanowiskami pracy,
14) miesięczne rozliczanie faktur, rachunków,
15) pełna obsługa finansowo – księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
16) prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby projektów systemowych.
17) sporządzanie list płac i wszystkich czynności z tym związanych,
18) w celu realizacji swoich zadań główny księgowy ma prawo:
a) wnioskować o określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne służby prace niezbędne dla zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej M-GOPS,
b) żądać od innych służb udzielenia informacji w formie ustnej lub pisemnej wyjaśnień, jak również udostępniania do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień nieprawidłowości dotyczących zwłaszcza:
- przyjmowania, wystawiania, obiegu i kontroli dokumentów;
- systemu kontroli wewnętrznej;
- systemu wewnętrznej kontroli ekonomicznej;
d) występować do kierownika jednostki z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli określonych zagadnień, które nie leżą w zakresie działania głównego księgowego,
19) współpraca z ZUS, Urzędem Skarbowym, GUS,
20) współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej,
21) udzielanie wyjaśnień na wystąpienia pokontrolne dotyczące gospodarki finansowej Ośrodka,
22) udzielanie kontrasygnaty w stosunku do czynności prawnych, z których wynikają zobowiązania pieniężne,
23) wykonywanie innych poleceń Kierownika wynikających z organizacji pracy w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawnie,
24) obsługa programów „kadry, płace, finanse”,
25) posługiwanie się w pracy obowiązującym systemem komputerowym, uzupełnianie na
bieżąco danych w programie,

2. Starsza Księgowa.
Obowiązki i uprawnienia księgowego określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Do szczegółowych zadań Starszego księgowego należy w szczególności:
1) obsługa programów komputerowych obowiązujących w księgowości,
2) dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,
3) rozlicznie kart drogowych,
4) prowadzenie ksiąg inwentarzowych i kartotek środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,
5) rozlicznie inwentaryzacji składników majątku,
6) rozlicznie bankowe - numeracja i dekretacja wyciągów bankowych,
7) księgowanie dochodów i wydatków,
8) dekretowanie: faktur, rachunków, not księgowych, umów, list wypłat itp.
9) dokonywanie innych prac zleconych przez Głównego Księgowego,
10) prowadzenie kart zasiłkowych,
11) prowadzenie rejestru wydawanych delegacji służbowych,
12) podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,
13) zastępowanie kasjera w czasie jego nieobecności,
W zakresie realizacji zadań merytorycznych starsza księgowa podlega służbowo Głównemu Księgowemu.
3. Inspektor ds. kadr i płac/ kasjer
Do zakresu działania inspektora należy w szczególności:
1) sporządzanie wniosków do banku dotyczących zamówienia gotówki na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dokumentów,
2) wystawianie bankowych dowodów wypłaty(czeków) oraz pobieranie gotówki z banku.
3) przygotowywanie gotówki do wypłaty i wypłacanie świadczeń klientom,
4) przyjmowanie odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz należności z tytułu świadczeń udzielonych pod warunkiem zwrotu a także świadczeń nienależnie pobranych (na podstawie dowodu KP, kwitariuszy przychodów),
5) rozliczanie dziennych obrotów w kasie i odprowadzanie gotówki na koniec dnia do banku,
6) zabezpieczenie powierzonej gotówki oraz innych składników majątkowych przed kradzieżą, zniszczeniem lub zagubieniem,
7) naliczanie wynagrodzeń, składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz podatku od osób fizycznych pracowników i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
8) prowadzenie spraw BHP, przepisów przeciwpożarowych i organizacyjnych Ośrodka,
9) sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, raportów imiennych o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach oraz przerwach w opłacaniu składek oraz innych dokumentów i przekazywanie ich do ZUS,
10) sporządzanie sprawozdań wymaganych przez GUS,
11) sporządzanie i przekazywanie do właściwego Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowej,
12) roczne rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych dla wszystkich pracowników z stosunku pracy i umów cywilnoprawnych,
13) prowadzenie spraw organizacyjnych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
14) prowadzenie kartotek pracowniczych, dopilnowanie terminów badań lekarskich,
15) wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu, zaświadczeń w celu ustalenia podstawy wymiaru emerytury, renty i kapitału początkowego,
16) podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
17) inne obowiązki zlecone do realizacji przez przełożonych,
Osoba zajmująca stanowisko inspektora podlega służbowo Głównemu Księgowemu.

§13
Dział pomocy środowiskowej, świadczeń i usług.

1.Pracownicy socjalni.
Do zadań pracowników socjalnych w szczególności należy:
1) Prowadzenie pracy socjalnej w celu wspomagania osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu pełnej aktywności społecznej.
2) Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
3) Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami w realizacji tych zadań.
4) Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy.
5) Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, w tym alimentacyjnych dla potrzeb
M-GOPS oraz na wniosek innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
6) Zawieranie z klientami pomocy społecznej kontraktów socjalnych oraz kontrolowanie ich realizacji.
7) Planowanie pomocy oraz kontrolowanie, czy udzielona pomoc spełnia swoje zadania.
8) Przeprowadzanie wspólnie z policją w ramach akcji „Zima” kontroli w miejscach, w których przebywają lub mogą przebywać osoby bezdomne,
9) Przeprowadzanie naboru:
• dzieci i młodzieży do wypoczynku letniego,
• rodzin do odbioru żywności,
• osób do zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych,
10) Udzielanie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych sprawach bytowych.
11) Prowadzenie reintegracji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
12) Występowanie do sądów z wnioskami o wgląd w sytuację dziecka, zastosowanie leczenia psychiatrycznego do GKRPA o zastosowanie leczenia odwykowego.
13) Współpraca ze szkołami, policją, sądem, kuratorami i asystentem rodziny.
14)Wszczynanie procedury Niebieskiej Karty, udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i w grupach roboczych.
15) Wydawanie zaświadczeń w sprawach pomocy społecznej.
16) Organizowanie i zabezpieczenie potrzeb z zakresu świadczeń w naturze.
17) Sporządzanie informacji i sprawozdań rzeczowo - finansowych, ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
18) Koordynacja dożywiania dzieci w szkołach i osób dorosłych.
19) Prowadzenie spraw w zakresie archiwizacji dokumentów dotyczących pomocy społecznej.
20) Zgłaszanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
21) Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej osób umieszczonych w DPS.
22) Realizacja zadań dotyczących opieki nad dzieckiem i rodziną.
23) Realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów.
24) Współuczestniczenie w realizacji projektów unijnych.
Pracownicy socjalni podlegają służbowo bezpośrednio Kierownikowi M-GOPS.

2. Opiekunki środowiskowe.
Do zadań szczegółowych opiekunek środowiskowych należą:
1) zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych:
• utrzymywanie w czystości pomieszczeń użytkowanych przez podopiecznego (bez generalnych porządków i mycia okien),
• utrzymywanie w czystości urządzeń sanitarnych,
• przygotowywanie posiłków lub pomoc w ich przygotowaniu, z uwzględnieniem diety,
• zakup artykułów niezbędnych do egzystencji chorego (w pobliżu jego miejsca zamieszkania),
• pomoc przy spożywaniu posiłków,
• pranie bielizny osobistej oraz lekkiej odzieży,
• palenie w piecu oraz dostarczanie węgla i drewna do mieszkania podopiecznego,
• dostarczanie wykupionych obiadów,
• zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept,
• współpraca z pracownikiem socjalnym, lekarzem, pielęgniarką,
• załatwianie spraw urzędowych,
2) opieka higieniczna:
• pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego (pomoc przy myciu i ubieraniu),
• zmiana bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka,
• pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych – pomoc w dojściu do toalety.
3) zalecona przez lekarza pielęgnacja:
• podawanie leków, okłady, nacieranie,
• zmiana pozycji obłożnie chorego w łóżku w celu zapobiegania odleżynom i od parzeniom,
4) w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem:
• organizowanie spacerów,
• organizowanie czasu wolnego.
Opiekunka podlega służbowo bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka.

3. Starszy opiekun - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Do zadań szczegółowych opiekuna wykonującej zadania należą:
1) Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia.
2) Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
3) Współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.
4) Pomoc mieszkaniowa.
5) Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i
umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych;
b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie;
c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia;
e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi.
Opiekun podlega bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka.

§ 14
Dział świadczeń rodzinnych, spraw alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych oraz dodatków: mieszkaniowego i energetycznego.

1.Inspektor d.s. świadczeń rodzinnych.
Do zadań na stanowisku inspektora należą:
1) Obsługa programu komputerowego „AMAZIS” – kompleksowa obsługa świadczeń rodzinnych.
2) Sporządzanie sprawozdań w zakresie realizacji zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych.
3) Przyjmowanie wniosków wraz z kompletem dokumentów potrzebnych do uzyskania świadczenia.
4) Prowadzenie obowiązującej dokumentacji zgodnie z przepisami, kompletne, czytelnie i terminowo.
5) Współdziałanie z innymi stanowiskami w M-GOPS oraz urzędami w zakresie zadań wynikających z zakresu obowiązków.
6) Przygotowywanie decyzji administracyjnych w oparciu o ustawę.
7) Archiwizacja nagromadzonych dokumentów - prowadzenie teczek osobowych.
8) Przyjmowanie od Interesantów papierowej/elektronicznej wersji wypełnionego formularza rejestracyjnego rodziny celem wprowadzenia danych do serwisu (RI KDR).
9) Wprowadzanie wniosku rejestracyjnego rodziny do serwisu.
10) Odbiór przesyłki i przekazywanie KDR interesantowi.
11) Szacownie kosztów i sporządzanie informacji.
12) Wydawanie i przyjmowanie wypełnionych wniosków o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora oraz Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.
Stanowisko pracy podlegają bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka.

2. Inspektor d.s. świadczeń wychowawczych.
Do zadań na stanowisku inspektora należą:
1) Obsługa programów komputerowych - kompleksowa obsługa świadczeń wychowawczych.
2) Przyjmowanie wniosków wraz z kompletem dokumentów potrzebnych do uzyskania świadczenia.
3) Przygotowywanie decyzji administracyjnych w oparciu o ustawę.
4) Sporządzanie sprawozdań w zakresie realizacji zadań ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
5) Prowadzenie obowiązującej dokumentacji zgodnie z przepisami, kompletne, czytelnie i terminowo.
6) Prowadzenie postępowania w sprawach o jednorazowe świadczenie zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
7) Archiwizacja nagromadzonych dokumentów - prowadzenie teczek osobowych.
8) Prowadzenie postępowania w sprawach o jednorazowe świadczenie zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”.

3.Inspektor d.s. dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego
Do zadań na tym stanowisku należy:
1) Obsługa programu komputerowego- kompleksowa obsługa dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
2) Przyjmowanie wniosków i obowiązujących dokumentów potrzebnych do wydania decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego i zryczałtowanego dodatku energetycznego.
3) Sporządzanie decyzji administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4) Sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie realizowanych ustaw.
5) Kompleksowa obsługa programu HELIOS - pomoc społeczna.
6) Prowadzenie książki korespondencji pism przychodzących i wychodzących oraz faktur, rachunków i not księgowych.
7) Prowadzenie książki pocztowej, prowadzenie rejestru kart drogowych, przyjmowanie podań, wniosków o pomoc, skarg.
8) Prowadzenie archiwum zakładowego.
9) Zadania związane z utrzymaniem ciągłości działania oraz bezpieczeństwa w infrastrukturze informatycznej: inwentaryzowanie oraz okresowe sprawdzenia stanu urządzeń oraz sprzętu pozwalającego na obsługę czynności przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych.
Stanowisko pracy podlega bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka.
3. Inspektor d.s. funduszu alimentacyjnego i uzależnień
Specjalista ds. uzależnień i funduszu alimentacyjnego podlega bezpośrednio Kierownikowi i wykonuje zadania:
1) prowadzi dokumentacje i koordynuje zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2) przygotowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedstawia Radzie Miejskiej,
3) przygotowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani i przedstawia Radzie Miejskiej,
4) rozpowszechnia profilaktykę w placówkach oświatowych,
5) bierze udział w pracach Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
6) wykonuje inne prace wynikające ze szczegółowego zakresu obowiązków:
• ustalanie i rozpoznawanie potrzeb w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
• ustalanie prawa do świadczeń alimentacyjnego, przyznawanie i wypłacanie tych świadczeń,
• przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznania świadczeń alimentacyjnych, rzetelne prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych i innych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji świadczeń,
• składanie zapotrzebowania na środki wynikające z konieczności wykonywania zadań,
• opracowywanie planów, sprawozdań, opinii i wniosków z działalności swojego stanowiska.

§15
Dział Wsparcia rodziny

1. Asystent rodziny

Do zadań asystenta rodziny należy:
1) Opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, jak również opracowywanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.
2) Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, w rozwiązywaniu
problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi.
3) Wspieranie aktywności społecznej rodziny.
4) Motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie
pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.
5) Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.
6) Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności przez udział w zajęciach psycho-edukacyjnych.
7) Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny.
8) Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.
9) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.
10) Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.
11) Sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.
12) Współpraca i współdziałanie z innymi, a w szczególności z:
• placówkami służby zdrowia
• placówkami oświatowymi
• Powiatowym Urzędem Pracy
• Prokuraturą Rejonową, Sądem Rejonowym i Okręgowym, Komendą Policji i Zespołem kuratorów
• instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób wymagających wsparcia
• zespołem interdyscyplinarnym
13) Współpraca z pracownikami komórek organizacyjnych w zakresie działalności na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia, a w szczególności w sprawach, w których jest zagrożony interes dziecka.
Asystent rodziny podlega bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka.

2. Wychowawca w placówce wsparcia dziennego
Do zadań wychowawcy należą:
1. Prowadzenie zajęć z grupą.
2. Sprawowanie opieki nad procesem wychowania dzieci w placówce.
3. Prowadzenie dokumentacji dziecka.
4. Opracowywanie przy udziale dziecka indywidualnego planu pracy w porozumieniu z psychologiem, pedagogiem, wychowawcą, pracownikiem socjalnym, a także innymi specjalistami, nie rzadziej niż co pół roku.
5. Opracowanie miesięcznego planu pracy wychowawczej.
6. Prowadzenie dziennika zajęć.
7. Prowadzenie pracy wychowawczej z dzieckiem.
8. Organizowanie zajęć tematycznych.
9. Czuwanie nad realizowaniem przez dzieci obowiązków szkolnych.
10. Współpraca ze szkołą – wychowawcami, pedagogiem szkolnym, psychologiem, kuratorem, pracownikiem socjalnym, rodzicami lub opiekunami dziecka.
11. Informowanie rodziców i opiekunów dziecka o jego postępach i trudnościach.
12. Udział w zespołach do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.
Wychowawca podlega bezpośrednio Kierownikowi M-GOPS Drawno.

3.Placówka wsparcia dziennego.
1. Placówki wsparcia dziennego są jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny, w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
2. Organizację funkcjonowania placówki wsparcia dziennego określa regulamin zawierający w szczególności: zadania, organizację działań, rodzaj dokumentacji i sposób jej prowadzenia.
3. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest nieodpłatne i dobrowolne, chyba że dziecko zostanie skierowane do placówki przez sąd.
4. Placówka wsparcia dziennego będzie prowadzona w formie opiekuńczo - wychowawczej: zapewnia opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.
5. Przy zapewnieniu opieki nad dziećmi oraz przy wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań, placówki mogą korzystać z pomocy wolontariuszy.
6. Pod opieką jednego wychowawcy, w jednym czasie może przebywać maksymalnie 15 dzieci.

§16

Zespół interdyscyplinarny

1. Zespół działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawnie, który zapewnia jego obsługę organizacyjno-techniczną.
2. Prace Zespołu i Grup Roboczych koordynuje Przewodniczący Zespołu.
3. Cele Zespołu realizowane są poprzez:
1) ocenę sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych
lub środowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu
postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny, bądź
środowiska oraz możliwości realizowania ich funkcji, oraz podejmowanie działań w
tym celu przewidzianych przepisami prawa,
2) udzielanie pomocy, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów,
3) podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie,
4) udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy w rodzinie,
5) kierowanie ofiar i sprawców do specjalistów,
6) podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”,
7) gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy domowej,
8) występowanie z zawiadomieniami do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art. 2 pkt 2 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
9) w ramach zespołu interdyscyplinarnego realizowane mogą być także:
• tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych m.in. z zakresu problemów uzależnień, bezrobocia, trudności wychowawczych, przestępczości i innych zagadnień lokalnej polityki społecznej,
• inicjowanie badań, diagnoz w tym wspólnego diagnozowania osób indywidualnych i środowiska, którego problem dotyczy oraz ekspertyz wspierających prace ZI w danym obszarze,
• współpraca z mediami w ramach upowszechniania informacji dotyczącego zjawiska przemocy w rodzinie.

§17
Inspektor Ochrony Danych

Zakres zadań inspektora ochrony danych zawiera art. 39 ust. 1 oraz art. 38 ust. 4 RODO
Do obowiązków powołanego w M-GOPS Drawno Inspektora Ochrony Danych należą:
1. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.
2. Prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.
3. Informowanie administratora, podmiot przetwarzający oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich z mocy RODO oraz innych przepisów krajowych w zakresie ochrony danych osobowych.
4. Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów krajowych dot. ochrony danych osobowych oraz polityk Administratora.
5. Przedstawianie harmonogramu czynności audytowych zgodnie z przyjęta Polityką Bezpieczeństwa Informacji.
6. Przeprowadzanie czynności audytowych zgodnie z przedstawionym wcześniej harmonogramem.
7. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO.
8. Współpraca z organem nadzorczym.
9. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszystkich innych sprawach.
10. Opiniowanie wprowadzonych przez Administratora polityk, procedur, analiz oraz rejestrów czynności.
Inspektor Ochrony Danych podlega bezpośrednio Kierownikowi M-GOPS Drawno.

§18
Kontrola w Ośrodku

1. W Ośrodku sprawowana jest kontrola wewnętrzna i zewnętrzna.
2. Kontrole wewnętrzną w Ośrodku w oparciu o Regulamin Kontroli Wewnętrznej
sprawuje:
• Kierownik Ośrodka,
• Główny Księgowy Ośrodka,
• Skarbnik Gminy.
3. Kontrolę zewnętrzną w Ośrodku sprawuje:
• Rada Miejska,
• inne instytucje upoważnione do zadań kontrolnych.

§ 19
Zasady podpisywania pism

1. Kierownik Ośrodka podpisuje wszystkie pisma wychodzące z Ośrodka.
2. W przypadku nieobecności kierownika pisma wychodzące podpisują osoby
zastępujące zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami i upoważnieniami.

§ 20

Do podpisu przez Głównego Księgowego zastrzega się:
• dokumenty finansowe, plany i sprawozdania Ośrodka,
• inne dokumenty wymagające podpisu lub kontrasygnaty Głównego Księgowego,
• pisma i dokumenty w ramach upoważnień udzielonych przez Kierownika Ośrodka.

§ 21

1. Pracownicy podpisują:
• wnioski o udzielenie pomocy,
• rodzinne wywiady środowiskowe i wywiady alimentacyjne,
• notatki służbowe,
2. Pracownicy przygotowują projekty pism i decyzji, pisma oznaczają „Sporządził: imię i nazwisko” umieszczonym na końcu tekstu z lewej strony.
3. Decyzje administracyjne w zakresie zadań Ośrodka wydają osoby upoważnione
przez Burmistrza Drawna.

Kierownik M-GOPS Drawno
Grzegorz Zieliński