Akty dot. powstania OPS

Zarządzenie o powstaniu OPS w Drawnie

 

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

 

Świadczenia rodzinne

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 wrzesnia 2009r.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 212)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. 2016 r. poz. 214)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. 2016 r. poz. 214)

 

Fundusz alimentacyjny

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drawnie

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

UCHWAŁA NR XIX/108/2012 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok w Gminie Drawno

UCHWAŁA NR XIX/107/2012 w sprawie wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomani za rok 2011 w Gminie Drawno

UCHWAŁA NR XIX/106/2012 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok w Gminie Drawno

UCHWAŁA NR XIX/105/2012 w sprawie wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2011 w Gminie Drawno

Uchwała Nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Drawnie w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 rok w Gminie Drawno

Uchwała Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Drawnie w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2011 rok w Gminie Drawno

Uchwała Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Drawnie w sprawie wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2010 w Gminie Drawno

Uchwała Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Drawnie w sprawie wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2010 w Gminie Drawno

 

Zespół interdyscyplinarny

Zarządzenie Nr 36/2011 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzenie nr 94/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia 36/2011 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Uchwała Nr XVIII/97/2016 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 marca 2016

Uchwała Nr XVIII/102/12 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 lutego 2012 r.

Zarządzenie nr 29/2016 Burmistrza Drawna z dnia 18 maja 2016r.

Zarządzenie Nr 41/2016 Burmistrza Drawna z dnia 5 lipca 2016r. w sprawnie zmiany Zarządzenia nr 36/2011 Burmistrza Drawna z dnia 24 maja 2011r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.